top of page

Acerca de

DJI_0434.jpg

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname

 

1. Algemene informatie
De Andorra Supercar Rally (het "Evenement") is geen race of competitie.
U mag op geen enkele manier concurreren met andere deelnemers.
U mag geen enkele weddenschap plaatsen met betrekking tot het evenement. U moet veilig rijden in overeenstemming met alle verkeerswetten in elk land en met gepaste beleefdheid jegens alle andere deelnemers en leden van het publiek. U mag vooral niet roekeloos rijden.
Als u door de Organisator, zijn werknemers, genomineerden of andere Deelnemers wordt gezien terwijl u roekeloos rijdt of anderszins niet in overeenstemming bent met alle toepasselijke wetten (zie sectie 12 hieronder), wordt u verwijderd en mag u niet verder deelnemen aan het Evenement.
Uw deelname aan het Evenement en eventuele betaling van het Inschrijfgeld wordt beschouwd als uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden of meer uitleg nodig hebt, kun je contact opnemen met de Evenementorganisatoren. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze Algemene voorwaarden, dient u niet deel te nemen aan het Evenement.

 

2. Leeftijd
Je moet 18 jaar of ouder zijn op de eerste dag van het evenement om deel te nemen.

3. Licentie en paspoort
U dient in het bezit te zijn van een actueel, geldig en onbeperkt rijbewijs dat in alle landen wordt geaccepteerd en een geldig en geldig paspoort samen met de relevante visa(s) voor elk land dat op het Evenement tijdens de route wordt bezocht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van de juiste documenten die u nodig heeft voor het Evenement.


4. Verzekering
U dient een passende verzekering af te sluiten en aan te houden om uw deelname aan het Evenement te dekken en dient voorafgaand aan de Registratiedag een bewijs van een dergelijke verzekering te overleggen, in een vorm die de Organisator tevreden stelt. Verplichte verzekering omvat, zonder beperking:
WA-verzekering motorrijtuigen
Reisverzekering (inclusief medische kosten en persoonlijke aansprakelijkheid)
In alle gevallen dient u aan de verzekeraars kenbaar te maken dat u deelneemt aan het Evenement.
De Organisator is niet betrokken bij het afsluiten van een verzekering voor uw voertuig en is daarvoor niet gereguleerd.
Tijdens het Evenement kan de Organisator op bepaalde momenten de controle over en het bezit van uw voertuig overnemen, inclusief maar niet beperkt tot het aanbrengen van emblemen op uw voertuig, het vervoeren of opslaan van uw voertuig, openbare vertoningen, pre-Evenementvoorbereiding en tussen de dagelijkse 'etappes' van het evenement.


5. Toegangsprijs
Het inschrijfgeld dekt u plus één (1) medebestuurder in hetzelfde voertuig.
U bent verantwoordelijk voor het betalen van het Inschrijfgeld, plus eventuele extra toeslagen of boetes die kunnen ontstaan en de toeslagen voor eventuele extra bijrijders in uw voertuig. Alle ongeautoriseerde deelnemers in uw auto waarvan is vastgesteld dat ze niet de juiste inschrijfgelden betalen, worden van het evenement verwijderd (zie sectie 8).
Voor het inschrijfgeld gelden de volgende betalingsvoorwaarden:  
Een eerste aanbetaling van 2000€ te betalen binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Een 2e termijn van 2500€ moet worden betaald tegen 24 februari 2023. Het resterende saldo van het inschrijfgeld moet uiterlijk op 7 april 2023 volledig worden betaald.
Deelname aan het Evenement is pas definitief nadat het Inschrijfgeld is ontvangen en bevestigd door de Organisator. Tot die tijd zijn er geen plaatsen of teamnummers bevestigd en alle gefactureerde en onbevestigde plaatsen kunnen en zullen worden verkocht aan de wachtlijst.

6. Terugbetalingen
Als u zich om welke reden dan ook moet terugtrekken uit het evenement, dient u de Organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
U stemt ermee in dat vanaf de datum waarop de Organisator uw aanbetaling en inschrijfgeld ontvangt, een deel of een deel van het inschrijfgeld dat u hebt betaald, niet-restitueerbaar is.
De organisator behoudt zich het recht voor om de aangekondigde route op elk moment te wijzigen. Alle deelnemers worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

 

7. Overdracht van instapgeld
Zodra het inschrijfgeld is betaald, is dit niet overdraagbaar naar andere toekomstige Evenementen of als een gedeeltelijke betaling van toekomstige Evenementen die door de Organisator worden gehouden.
Indien u uw plaats wilt overdragen aan een andere persoon, dient u de Organisator hiervan uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het Evenement schriftelijk op de hoogte te stellen. De Organisator behoudt zich het recht voor om de voorgestelde overnemer goed te keuren.


8. Niet-geautoriseerde deelnemers
Om deel te nemen aan het Evenement dient u het Inschrijfgeld te betalen.
Onbevoegde Deelnemers zijn personen die het Inschrijfgeld niet hebben betaald en dus niet de genoemde bestuurder of bijrijder zijn en dus geen erkende of geaccrediteerde Deelnemers aan het Evenement zijn.
Elke niet-geautoriseerde natuurlijke persoon en/of niet-geautoriseerde deelnemers, zonder uitzondering, die op enigerlei wijze blijken deel te nemen aan het Evenement, zullen door de Organisatoren onmiddellijk worden aangerekend voor hun deelname. Als een niet-geautoriseerde deelnemer door u is geïntroduceerd, zijn de kosten voor uw rekening.
Voor alle duidelijkheid: een Deelnemer kan geen persoon uitnodigen om deel te nemen aan het Evenement, tenzij dit de door de Organisator erkende bestuurder of bijrijder is.
Voor alle duidelijkheid, deelname aan het Evenement omvat, maar is niet beperkt tot: passagier zijn in of een deelnemende auto besturen voor enig deel of elke fase van het Evenement wanneer u niet bent geregistreerd als coureur of bijrijder op het Evenement ; zich in de auto bevinden zonder accreditatie van de Organisator; het bijwonen van diners of evenementen in de Andorra Supercar Rally Hotels of op een andere locatie waar een Andorra Supercar Rally diner of evenement wordt georganiseerd; het bijwonen van de controleposten van de Andorra Supercar Rally; het bijwonen van Andorra Supercar Rally-feesten waar ze niet op de gastenlijst staan; het bijwonen van een rijdersbriefing, rijdersregistratie of een andere gelegenheid die tijdens dat evenement wordt georganiseerd.


9. Persoonlijke aanwinsten
De toegangsprijs voor het evenement omvat geen persoonlijke aankopen en/of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot benzine, telefoonrekeningen of andere onkosten en uitgaven die zijn gemaakt tijdens een verblijf in een van de hotels of locaties (inclusief koeriers-/postkosten met betrekking tot het verzenden van bagage en servicekosten), boetes van welke aard dan ook, of schade veroorzaakt op een bezochte locatie.


10. Persoonlijke acquisities
Support Cars zijn vastbesloten om een auto te zijn die assistentie verleent aan deelnemende auto's en deelnemers aan de rally.
Ondersteuningswagens zijn op geen enkele manier verbonden aan het Evenement en mogen als zodanig geen branding hebben met betrekking tot het Evenement, de route, Sponsors, persoonlijke sponsors, teamnamen of teamnummers.
Ze zijn niet toegestaan in een van de autodisplays of checkpoints en personen die de ondersteuningswagens besturen, worden niet herkend als deelnemers aan de Evenementen. Als wordt vastgesteld dat ze op enigerlei wijze deelnemen aan het Evenement, worden ze erkend als Ongeautoriseerde Deelnemers en wordt hun deelname door de Organisator in rekening gebracht.


11. Hotelkamers
Inbegrepen in uw inschrijfgeld ontvangt u één hotelkamer op elke hotellocatie (“Andorra Supercar Rally Hotels”) op het Evenement.
Alle hotelkamers hebben een tweepersoonsbed of twee aparte bedden die u en uw bijrijder kunnen delen. Als u geen kamer met uw bijrijder wenst te delen, kunt u op het moment dat de Organisator de hotellijst vrijgeeft, direct een extra kamer bij het hotel kopen via een privéboeking.


12. Naleving
U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land en/of de staten waarin u reist ("Toepasselijke wetten"), inclusief maar niet beperkt tot alle snelheidsvoorschriften, verkeerswetten, wetten met betrekking tot de veiligheid van uw voertuig en wetten met betrekking tot het bezit of gebruik van alcohol, drugs of andere verboden middelen. Als u toepasselijke wetten overtreedt, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder enige vorm van beroep u te verbieden verder deel te nemen aan het Evenement zonder enige restitutie te geven.
U dient aan het Evenement deel te nemen in het voertuig dat u heeft opgegeven bij het invullen van het Deelnameformulier. U kunt alleen deelnemen aan een ander voertuig met toestemming van de Organisator (die hij naar eigen goeddunken mag weigeren). Als de Organisator niet toestemt dat u deelneemt in een ander voertuig dan vermeld op het deelnameformulier, wordt u de toegang tot verdere deelname aan het Evenement geweigerd (en heeft u geen recht op restitutie van uw Inschrijfgeld).
De perso(o)n(en) die het Evenement betreden en genoemd worden op het Deelnameformulier moeten deelnemen aan het Evenement. Als je om welke reden dan ook niet kunt deelnemen, is je toegangsplaats niet overdraagbaar, maar kun je je plaats wel overdragen aan een andere persoon, zoals beschreven in artikel 7.

13. Verantwoordelijkheid
De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) de gevolgen van weigering van doorgang en/of in-/uitreis naar of vanuit een land dat onderweg wordt bezocht of (b) enige schade die kan worden toegebracht aan uw voertuig of schade aan of verlies van de inboedel in het voertuig bij het tijdelijk in bezit nemen ervan overeenkomstig paragraaf 4.5.
Alle extra kosten die tijdens het Evenement worden gemaakt, zijn uw eigen verantwoordelijkheid en de Organisator behoudt zich het recht voor om eventuele vergoedingen die voortvloeien uit uw acties terug te vorderen.
U moet kentekenplaten voor zowel de voor- als achterkant van uw voertuig verstrekken. Als u dit niet doet, kan de toegang tot een land worden belemmerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u en uw voertuig langs de route voldoen aan de plaatselijk geldende wetten (waaronder limieten voor gewicht, breedte, verlichting en zichtbaarheid). Alle bestuurders moeten hun volledige rijbewijs, voertuigregistratiedocumenten die relevant zijn voor het land van registratie, een bewijs van motorrijtuigenbelasting en -verzekering en alle benodigde certificaten en/of toestemmingen voor het gebruik van het voertuig op de openbare weg in het land van registratie bij zich hebben (waar relevant). Alle informatie die de Organisator van u vraagt met betrekking tot uw eigen persoonlijke gegevens en die van uw voertuig moet in alle materiële opzichten juist en volledig zijn en u garandeert de Organisator dat alle informatie die u verstrekt naar uw beste weten waar en nauwkeurig is. kennis.


14. Gedrag
U dient zich te allen tijde correct te gedragen en u te houden aan alle regels van de hotels en andere locaties die tijdens het Evenement worden gebruikt.
Bij het 'inchecken' bij alle hotels moet een creditcard worden overlegd als veiligheidsgarantie tegen alle incidentele kosten en eventuele schade aan het hotelbezit. Dergelijke gemaakte kosten moeten door u worden betaald voordat u 'uitcheckt' of dergelijke kosten kunnen automatisch van uw creditcard worden afgeschreven in overeenstemming met het individuele hotelbeleid.


15. Bedwelmende stoffen
Tijdens het rijden mag u geen alcohol nuttigen.
U mag op geen enkel moment rijden onder invloed van alcohol of een andere bedwelmende stof.
Indien de Organisator constateert dat u onder invloed bent van alcohol of andere bedwelmende middelen tijdens het rijden of proberen te rijden, behoudt de Organisator zich het recht voor om u te verbieden verder deel te nemen aan het Evenement.
Er zullen routinematige ademanalysecontroles bij deelnemers plaatsvinden. De Organisator behoudt zich het recht voor om u van verdere deelname aan het Evenement te verbieden indien u een ademanalysecontrole weigert.


16. Veiligheid
U mag niet autorijden als uw vermogen om dit veilig en correct te doen op enigerlei wijze wordt aangetast door ziekte, gebrek aan voldoende rust of enige andere aandoening.


17. Vrijwaring
Het is een voorwaarde voor uw deelname aan het Evenement dat u ermee instemt de Organisator, zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en adviseurs te vrijwaren tegen alle claims, rechtszaken en rechtsvorderingen van welke aard dan ook die ontstaan en tegen de Organisator worden ingesteld door enigerlei derde partij als gevolg van uw actie of deelname aan het Evenement, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van toepasselijke wetten of wetten of voorschriften of uw schending van deze Algemene voorwaarden.


18. Overmacht
De Organisator, zijn directeuren, werknemers, sponsors, adviseurs, agenten en consultants zijn niet verantwoordelijk als ze hun verplichtingen die voortvloeien uit dit contract niet kunnen nakomen (inclusief maar niet beperkt tot het houden van het Evenement of een deel ervan) in geval van brand, aardbeving, epidemische ziekten aangekondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie, cycloon, overstroming, droogte, staking, bliksem, oorlog in het land, revolutie, burgeroorlog, terroristische activiteiten en soortgelijke problemen, blokkade, embargo, confiscatie en onteigening, en in andere gevallen gedefinieerd als Force Overmacht door eventuele toepasselijke wet- en/of toepasselijke wet- en regelgeving.
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het voor hem niet mogelijk is om een van zijn verplichtingen na te komen of als er vertraging optreedt bij het nakomen van zijn verplichtingen vanwege een reden of situatie buiten zijn wilskracht en controle, inclusief maar niet beperkt tot incidenten die voortvloeien uit de operaties van wetshandhaving in elk gebied, de algemene instructies van elke relevante officiële instelling, bepalingen van wet, regelgeving en statuten, instructies gegeven door bevoegde functionarissen zoals politie- en overheidsfunctionarissen, buitengewone situaties en andere gevallen van overmacht. Voor alle duidelijkheid: als de Organisator redelijkerwijs besluit het Evenement af te blazen, hetzij voor het Evenement, hetzij tijdens het Evenement vanwege een incident (zoals een overlijden of ernstig letsel in verband met het Evenement, of een evenement dat op andere wijze van nature afleidt van het Evenement), zal een dergelijk evenement worden beschouwd als een geval van overmacht in overeenstemming met deze clausule en zal de Organisator niet aansprakelijk zijn, in het bijzonder en zonder beperking, om het Inschrijfgeld of een deel ervan aan een Deelnemer terug te betalen.


19. Logo's
U stemt ermee in om het officiële stickerset op uw voertuig te laten aanbrengen door de genomineerden van de Organisator en deze gedurende het hele Evenement op uw voertuig te houden. Dit bestaat uit het Andorra Supercar Rally-logo en alle officiële namen en logo's van partners en sponsors, evenals uw toegewezen teamnummer.
U mag dergelijke stickers niet beschadigen, bedekken of op een andere manier verbergen en u zult alle redelijke inspanningen leveren om ze te allen tijde zichtbaar te houden. Stickers zijn niet permanent en gemakkelijk te verwijderen zonder de afwerking van het voertuig te beschadigen. De Organisator is daarom niet verantwoordelijk voor claims voor schade aan voertuigafwerkingen als gevolg van het aanbrengen of verwijderen van dergelijke stickers.
U hebt niet het recht om logo's, handelsmerken of namen van de Organisator, partners of sponsors voor welk doel dan ook te gebruiken. In het bijzonder heeft u niet het recht om het Andorra Supercar Rally-logo of de naam op een website of in drukwerk te gebruiken.
De organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw voertuig tijdens het aanbrengen of verwijderen van het officiële stickerpakket. Eventuele problemen moeten rechtstreeks worden besproken met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de toepassing of verwijdering.


20. Persoonlijke sponsoring
Persoonlijke sponsoring van uw voertuig is alleen toegestaan als u minimaal 30 dagen voor aanvang van het Evenement schriftelijke toestemming van de Organisator heeft verkregen.
Onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator met betrekking tot de identiteit van uw persoonlijke sponsor(s) (tot een maximum van twee (2) persoonlijke sponsors), bent u gerechtigd om uw eigen sponsors/sponsorsnamen, merken en/of logo's op twee (2) aangewezen posities alleen op uw voertuig, op voorwaarde dat uw sponsor(s) niet, naar de mening van de Organisator en naar eigen goeddunken, concurreren met of in strijd zijn met de Officiële sponsors van het Evenement.
De Organisator bepaalt de plaats en grootte van de namen, merktekens en/of logo's van uw sponsor(s) op uw voertuig en dit wordt voorafgaand aan het Evenement aan u meegedeeld. Indien u uw eigen sponsor(namen, merken en/of logo's) op uw voertuig wenst te plaatsen dient u hiervoor schriftelijk (bij de Organisator) toestemming te vragen. Persoonlijke logo's moeten op kosten van de Deelnemer worden geproduceerd en pas in de daarvoor bestemde gebieden worden aangebracht nadat het officiële stickerpakket is aangebracht.


21. Ongeautoriseerde sponsoring
Als u aankomt bij of probeert deel te nemen aan het Evenement met uw voertuig, ondersteuningsvoertuig waarop het merk van een niet door de Organisator geautoriseerde sponsor is afgebeeld, dient u op eigen kosten dergelijke merknamen van uw voertuig te verwijderen, indien dit niet het geval is. u wordt de toegang tot en deelname aan het Evenement geweigerd (en u heeft geen recht op restitutie van uw Inschrijfgeld).
Alle niet-goedgekeurde branding wordt door de Organisator onmiddellijk verwijderd zonder vraag of kennisgeving.


22. Het evenement kopiëren
Door hieronder te tekenen, stemt u ermee in dat u geen rally of soortgelijk evenement zult organiseren, erin zult investeren of financieren dat probeert het evenement of een van de unieke kenmerken, activiteiten en componenten ervan na te bootsen of dat op enigerlei wijze probeert te profiteren van de branding van de Organisator. of goede wil. Als u dit wel doet, zal de Organisator juridische stappen ondernemen en u stemt er hierbij mee in aansprakelijk te blijven voor alle kosten die door de Organisator zijn gemaakt op basis van volledige schadeloosstelling.


23. Schending van voorwaarden
Als u een van de bovenstaande voorwaarden schendt of weigert de instructies op te volgen die u tijdens het Evenement door de Organisator of een van zijn werknemers of genomineerden zijn gegeven, kan het u worden verboden om verder deel te nemen aan het Evenement.


24. Weigering
De Organisator behoudt zich het recht voor om uw toegang of deelname voorafgaand aan en tijdens het Evenement op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren (zonder verplicht te zijn de reden bekend te maken).
In geval van annulering van het Evenement of de weigering om u verder te laten deelnemen, vindt geen restitutie van het Inschrijfgeld plaats.


25. Beeldrechten
Door deel te nemen aan het Evenement stemt u ermee in om gefotografeerd te worden en opgenomen te worden in het filmen van beelden die het Evenement documenteren.
U doet hierbij afstand van alle publiciteits- of privacyrechten en verleent de Organisator een royaltyvrije licentie om uw optreden op het Evenement op alle mogelijke manieren en media over de hele wereld voor altijd te gebruiken en te exploiteren.
U stemt er verder mee in dat de Organisator naar eigen goeddunken foto's of beeldmateriaal waarop u voorkomt al dan niet gebruikt, en dat als de Organisator dergelijke foto's of beeldmateriaal gebruikt, deze naar eigen goeddunken van de Organisator kunnen worden bewerkt.
U stemt in met het gebruik van uw naam, afbeelding, gelijkenis, stem en biografisch materiaal over u in verband met al het beeldmateriaal, publiciteit en gerelateerd promotiemateriaal en voor alle publiciteits- en promotiedoeleinden.
U vrijwaart de Organisator, zijn directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, adviseurs, licentiehouders en rechtverkrijgenden uitdrukkelijk van en tegen alle vorderingen die u heeft of zou kunnen hebben wegens inbreuk op de privacy, laster of enige andere rechtsvordering die voortvloeit uit de productie , distributie, uitzending of tentoonstelling van foto's, beeldmateriaal of promotiemateriaal.


26. Persoonlijk filmen
U hebt het recht foto's en filmopnamen te maken van uw deelname aan het Evenement, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden (dat wil zeggen uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik).
U bent niet gerechtigd om foto's of beeldmateriaal van het Evenement te reproduceren of te gebruiken op een website voor commerciële doeleinden, in gedrukte media of materiaal of in een televisieprogramma zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
Onder alle omstandigheden (zowel commercieel als niet-commercieel) stemt u ermee in om geen verkeersongevallen te fotograferen, op te nemen, te reproduceren, digitaal of in gedrukte media te publiceren, die zich tijdens het Evenement kunnen voordoen.


27. Media-optredens
Het is u niet toegestaan media-optredens te organiseren of te houden of verklaringen af te leggen aan de pers met betrekking tot uw deelname aan het Evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
In het geval dat er persverklaringen of media-optredens worden afgegeven of op enigerlei wijze worden vereist in verband met uw deelname aan het Evenement, zult u volledig meewerken aan de Organisator bij dergelijke activiteiten.


28. Wijziging van voorwaarden
De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, onder voorbehoud van kennisgeving aan u van de wijzigingen.
U wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard door deel te nemen aan het Evenement en/of door bovenstaande te ondertekenen.


29. Wet van Andorra
De wet van Andorra is van toepassing op deze voorwaarden en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Andorra met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief niet-contractuele geschillen en met betrekking tot het onderwerp of de totstandkoming ervan. .


30. Serviceagent
U benoemt onherroepelijk de persoon die u hierboven hebt genoemd als uw agent om namens u in Andorra de betekening te ontvangen van alle procedures op grond van clausule 29 hierboven. Een dergelijke service wordt geacht te zijn voltooid bij levering aan een dergelijke agent (ongeacht of deze is doorgestuurd naar en door u is ontvangen) en is geldig tot het moment dat de Organisator een voorafgaande schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat een dergelijke agent niet langer als agent optreedt. Als een dergelijke agent om welke reden dan ook niet langer als agent kan optreden of geen adres meer heeft in Andorra, dient u onmiddellijk een vervanger aan te wijzen die aanvaardbaar is voor de Organisator en ons de naam en het adres, het faxnummer en het e-mailadres van de nieuwe agent te bezorgen binnen Andorra.


31. Gehele Overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden voor Deelname, de Verklaring van Afstand en het Formulier voor Toegangsvereisten vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere afspraken, afspraken of overeenkomsten die tussen de partijen zijn bereikt, zowel mondeling als schriftelijk.


32. Vertrouwelijkheid
U stemt ermee in om details van incidenten die zich tijdens het Evenement voordoen vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden, inclusief maar niet beperkt tot alle details van verkeersongevallen die zich tijdens het Evenement kunnen voordoen
Verklaring van afstand en afstand van verantwoordelijkheid


1. Risico's verbonden aan deelname
Ik erken en accepteer dat deelname aan een evenement zoals de Andorra Supercar Rally (het "Evenement") potentieel gevaarlijk is en dat er tal van risico's verbonden zijn aan mijn deelname. Dergelijke risico's en gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verkeersongevallen, botsingen met voetgangers, voertuigen, andere bestuurders en/of vaste of bewegende objecten, en nalatigheid van andere bestuurders. Verder begrijp en accepteer ik volledig dat mijn deelname aan het Evenement kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of de dood van mijzelf of anderen. Ik realiseer en begrijp verder dat de route van het Evenement vereist dat over openbare wegen wordt gereden waarop de gevaren van reizen te verwachten zijn. Verder realiseer ik me dat deelname aan het Evenement zware lichamelijke inspanning vereist, aangezien deelnemers gedurende meerdere dagen gedurende zeer lange perioden moeten rijden, inclusief het risico van rijden door slecht weer.


2. Overname van de risico's
Met volledige kennis en begrip van de risico's verbonden aan mijn deelname aan het Evenement, betreed ik vrijwillig het Evenement en accepteer en accepteer ik elk risico voor verlies, schade of persoonlijk letsel (inclusief overlijden).


3. Naleving van de algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met alle deelnamevoorwaarden van het Evenement. Ik erken en begrijp dat de Organisator van het Evenement redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat alle andere deelnemers zich aan de deelnamevoorwaarden houden, maar dat hij niet kan garanderen dat de deelnemers zich aan deze voorwaarden zullen houden.


4. Vrijwaring van aansprakelijkheid
Als tegenprestatie voor toestemming om deel te nemen aan het Evenement, doe ik hierbij voor mezelf, mijn erfgenamen, executeurs, bestuurders en wettelijke vertegenwoordigers afstand van alle rechten en/of vorderingen die ik heb, kan hebben of kunnen hierna aan mij toekomen aan de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en sponsors van evenementen voor alle schade, persoonlijk letsel (inclusief overlijden) en/of claims die rechtstreeks door mij of mijn voertuig kunnen worden geleden of indirect voortkomend uit mijn deelname aan het Evenement (inclusief de toepassing van hulpdiensten of medische hulp bij het Evenement), zelfs als de schade, verwondingen (inclusief overlijden) en/of claims zijn veroorzaakt door nalatigheid van de hierboven genoemde personen of anderszins ( met inbegrip van het door de Organisator georganiseerde vervoer van mijn voertuig door de lucht) behalve dat niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator voor persoonlijk letsel of overlijden h die voortvloeit uit zijn nalatigheid of de nalatigheid van personen onder zijn controle. Verder beloof ik de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en evenementsponsors niet te vervolgen voor enige en alle schade, persoonlijk letsel (inclusief overlijden) en/of claims die direct of indirect door mij kunnen worden geleden. van mijn deelname aan het Evenement. Deze vrijstelling en kwijting omvat, maar is niet beperkt tot, claims voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, economisch verlies, contractbreuk, gederfde lonen, bijdragevergoeding, schadeloosstelling, punitieve schadevergoeding, nalatigheid of enige andere wettelijk erkende claim die voortvloeit uit van mijn deelname aan het Evenement (inclusief alle juridische kosten in verband met dergelijke claims).


5. Vrijwaring
Ik stem er hierbij mee in om de Organisator, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten, evenementsponsors en licentiehouders en rechtverkrijgenden vrij te stellen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, schade, rechtszaken, aansprakelijkheden of acties direct of indirect voortkomend uit mijn acties of anderszins uit mijn deelname aan het Evenement, ongeacht of deze tijdens of na het Evenement is ingediend of geclaimd, inclusief alle bijbehorende kosten en uitgaven en alle bedragen die de Organisator kan betalen als schikking of compromis van dergelijke claims of schulden. Ik heb deze verklaring van afstand gelezen, begrijp de voorwaarden ervan volledig en begrijp dat ik substantiële rechten heb opgegeven door deze te ondertekenen. Ik heb dit vrijwillig en zonder aansporing, dwang of dwang gedaan. Ik ben van plan dat deze verklaring van afstand een volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring is van alle aansprakelijkheid voor zover toegestaan door de wet. Ik ga ermee akkoord dat, als een deel van deze afstandsverklaring ongeldig wordt verklaard, het saldo van de afstandsverklaring volledig van kracht blijft. Houd er rekening mee dat u door het invullen van het deelnameformulier en het accepteren van deze algemene voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst met ons aangaat om deel te nemen aan het Evenement onder deze algemene voorwaarden.
Door te betalen en uw plaats te reserveren, accepteert en erkent u dat:
U hebt de Algemene voorwaarden in deze Overeenkomst gelezen en volledig begrepen;
U gaat akkoord met en houdt zich aan de Algemene voorwaarden in deze Overeenkomst;
U hebt de voorwaarden van de afstandsverklaring gelezen, volledig begrepen en geaccepteerd;
U erkent en accepteert dat u de mogelijkheid heeft gehad om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. 

bottom of page